Porady i wskazówki

TextMaker

Ustawianie domyślnej czcionki i rozmiaru czcionki

Jeśli chcesz rozpoczynać tworzenie dokumentów z czcionką inną niż Times New Roman 10 pt., możesz łatwo zmienić ustawienia. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie dokumentu, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz pozycję menu Znak. W oknie dialogowym „Znak” wybierz preferowane ustawienia czcionki i zapisz je jako nowe ustawienia domyślne, klikając przycisk Ustaw jako domyślne. W oknie dialogowym wybierz Zmień dla wszystkich nowych dokumentów opartych na szablonie domyślnym. Wszystkie przyszłe dokumenty oparte na szablonie domyślnym będą teraz korzystać z wybranych ustawień czcionki.

Ustawianie innych domyślnych opcji formatowania

Aby ustawić inny domyślny poziom powiększenia lub rozmiar strony dla wszystkich przyszłych dokumentów, wykonaj tę krótką procedurę. Otwórz szablon domyślny Normal.tmvx przy użyciu polecenia Plik | Otwórz i wprowadź zmiany. Następnie zapisz szablon dokumentu. Od teraz wybrane ustawienia będą stosowane do wszystkich dokumentów opartych na tym szablonie.

Zmiana poziomu powiększenia za pomocą myszy

Jeśli masz mysz z kółkiem przewijania, możesz jej użyć do szybkiej zmiany poziomu powiększenia wyświetlanego dokumentu. W tym celu przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl na klawiaturze i obróć kółko przewijania myszy w górę lub w dół.

Użycie odstępów między akapitami

Nawet jeśli uważasz, że jest to irytujące, nie wstawiaj pustych wierszy między akapity. Zamiast tego ustaw odstępy między akapitami przy użyciu opcji Odstępy akapitu przedOdstępy akapitu po. Opcje te można znaleźć w oknach dialogowych Akapit i Styl akapitu. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie dokumentu i wybierz odpowiednie polecenie z menu kontekstowego. Zaletą ustawienia odstępów między akapitami jest to, że program TextMaker może usunąć wszelkie puste wiersze na początku i na końcu każdej strony.

Spacje nierozdzielające zapobiegają niechcianemu rozdzielaniu wyrazów

Jeśli chcesz zapobiec rozdzieleniu dwóch wyrazów przez podział wiersza lub podział strony, po prostu umieść między tymi wyrazami „spację nierozdzielającą”. Aby to zrobić, po prostu naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Space.

Oszczędność atramentu podczas drukowania wersji testowych

W przypadku wydruków testowych w oknie dialogowym Drukowanie można wybrać opcję Pomiń obrazy. Proces drukowania będzie szybszy i zużyje mniej atramentu, ponieważ wszystkie obrazy będą pomijane.

Używanie wielu podajników papieru

Jeśli chcesz, aby pierwsza strona dokumentu lub rozdziału została wydrukowana na arkuszu z innego podajnika papieru w drukarce, możesz skonfigurować podajniki w oknie dialogowym Ustawienia strony. Aby otworzyć to okno, na wstążce przejdź do karty Układ i kliknij mały trójkąt po prawej stronie etykiety sekcji „Ustawienia strony”.

Udostępnianie szablonów dokumentów

Jeśli pracujesz w sieci lokalnej i chcesz, aby wszyscy użytkownicy mieli dostęp do tego samego zestawu szablonów dokumentów, możesz ustawić wspólną ścieżkę do szablonów, wybierając kolejno Plik | Opcje | Pliki.

Ramki obrazów i osadzone obrazy

TextMaker umożliwia wstawianie obrazów w formie ramek lub osadzonych obrazów. Ramki obrazów mają stałe położenie na stronie lub względem akapitu, natomiast osadzone obrazy są po prostu „przesuwane” wraz z akapitem, w którym się znajdują.

Jeśli chcesz przekonwertować już osadzone obrazy na ramki obrazów (lub odwrotnie), po prostu wybierz obraz w programie TextMaker, naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz polecenie Konwertuj na ramkę obiektu lub Konwertuj na obiekt osadzony.