Porady i wskazówki

Instalowanie pakietu FreeOffice dla systemu Linux

Pakiet FreeOffice zawiera zestaw aplikacji 64-bitowych, których można używać z 64-bitowymi (x86_64, amd64) dystrybucjami systemu Linux. Dystrybucje 32-bitowe nie są obsługiwane.

Testujemy pakiet FreeOffice przy użyciu aktualnych wersji następujących dystrybucji i zalecamy wybranie jednej z nich:

Informacje o instalacji w innych systemach można znaleźć tutaj.

Pakiet SoftMaker FreeOffice dla systemu Linux można zainstalować na jeden z dwóch sposobów:

  1. Za pośrednictwem repozytorium SoftMaker: ta metoda instalacji jest zalecana w przypadku korzystania z systemu Linux opartego na dystrybucji DEB lub RPM. Wystarczy jednokrotnie dodać repozytorium SoftMaker do systemu Linux, a następnie aktualizacje będą odbierane automatycznie.
  2. Przez pobranie z naszego serwera WWW: należy pobrać pakiet SoftMaker FreeOffice i zainstalować go ręcznie. Gdy zostanie wydana aktualizacja, należy pobrać nowy pakiet instalacyjny i ponownie zainstalować go ręcznie.

Debian

Zalecane: instalacja za pośrednictwem repozytorium SoftMaker

W przypadku korzystania z repozytorium SoftMaker instalacja i utrzymywanie aktualności pakietu SoftMaker FreeOffice są łatwe.

Aby skonfigurować repozytorium i zainstalować SoftMaker FreeOffice, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenia:

su -
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-freeoffice-2021

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji menedżer pakietów w systemie Linux automatycznie będzie utrzymywać aktualność oprogramowania SoftMaker FreeOffice.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje pakiet SoftMaker FreeOffice do najnowszej dostępnej wersji:

su -
apt update
apt upgrade

Alternatywa: instalacja ręczna

Po pierwsze pobierz pakiet instalacyjny .deb oprogramowania SoftMaker FreeOffice:

Pobierz

Aby zainstalować SoftMaker FreeOffice, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenia:

su -
apt update
apt install -f ./softmaker-freeoffice-2021_1062-01_amd64.deb

Uwaga: jeśli plik .deb nie został pobrany do bieżącego folderu, zastąp ./ ścieżką do pliku .deb.

Po wydaniu pakietu serwisowego pobierz najnowszy pakiet instalacyjny .deb i zainstaluj go zgodnie z opisem.


Ubuntu, Linux Mint

Zalecane: instalacja za pośrednictwem repozytorium SoftMaker

W przypadku korzystania z repozytorium SoftMaker instalacja i utrzymywanie aktualności pakietu SoftMaker FreeOffice są łatwe.

Aby skonfigurować repozytorium i zainstalować SoftMaker FreeOffice, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenia:

sudo -i
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-freeoffice-2021

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji menedżer pakietów w systemie Linux automatycznie będzie utrzymywać aktualność oprogramowania SoftMaker FreeOffice.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje pakiet SoftMaker FreeOffice do najnowszej dostępnej wersji:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Alternatywa: instalacja ręczna

Po pierwsze pobierz pakiet instalacyjny .deb oprogramowania SoftMaker FreeOffice:

Pobierz

Aby zainstalować SoftMaker FreeOffice, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenia:

sudo apt update
sudo apt install -f ./softmaker-freeoffice-2021_1062-01_amd64.deb

Uwaga: jeśli plik .deb nie został pobrany do bieżącego folderu, zastąp ./ ścieżką do pliku .deb.

Po wydaniu pakietu serwisowego pobierz najnowszy pakiet instalacyjny .deb i zainstaluj go zgodnie z opisem.


Manjaro

Pakiet SoftMaker FreeOffice jest zawarty w repozytorium systemu Manjaro, więc instalacja jest wyjątkowo łatwa.

Aby zainstalować SoftMaker FreeOffice, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz następujące polecenie:

sudo pamac install freeoffice

Menedżer pakietów systemu Manjaro automatycznie aktualizuje oprogramowanie SoftMaker FreeOffice.


Fedora

Zalecane: instalacja za pośrednictwem repozytorium SoftMaker

W przypadku korzystania z repozytorium SoftMaker instalacja i utrzymywanie aktualności pakietu SoftMaker FreeOffice są łatwe.

Aby skonfigurować repozytorium, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz to polecenie:

sudo wget -qO /etc/yum.repos.d/softmaker.repo https://shop.softmaker.com/repo/softmaker.repo

Jeśli używasz menedżera dnf, w celu zainstalowania pakietu SoftMaker FreeOffice wykonaj te polecenia:

sudo dnf update
sudo dnf install softmaker-freeoffice-2021

Jeśli używasz menedżera yum, w celu zainstalowania pakietu SoftMaker FreeOffice wykonaj te polecenia:

sudo yum update
sudo yum install softmaker-freeoffice-2021

Jeśli system Fedora monituje o potwierdzenie importu klucza GPG SoftMaker, należy to zrobić.

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji menedżer pakietów w systemie Linux automatycznie będzie utrzymywać aktualność oprogramowania SoftMaker FreeOffice.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje pakiet SoftMaker FreeOffice do najnowszej dostępnej wersji:

– Jeśli używasz yum:

sudo yum update

– Jeśli używasz dnf:

sudo dnf update

Alternatywa: instalacja ręczna

Nasze pakiety instalacyjne RPM są podpisane cyfrowo. Przed zainstalowaniem pakietu SoftMaker FreeOffice pobierz nasz publiczny klucz GPG:

Pobierz

Aby zaimportować klucz GPG, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz to polecenie:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Uwaga: jeśli klucz GPG nie został pobrany do bieżącego folderu, zastąp ./ ścieżką do pliku klucza.

Jeśli pominiesz ten krok, nadal będzie możliwa instalacja pakietów SoftMaker RPM, ale po wyświetleniu komunikatu o brakującym kluczu GPG trzeba będzie nacisnąć przycisk Ignore (Ignoruj).

Następnie zainstaluj pakiet SoftMaker FreeOffice, klikając dwukrotnie pakiet instalacyjny RPM.

Po wydaniu pakietu serwisowego pobierz najnowszy pakiet instalacyjny RPM i zainstaluj go ponownie, dwukrotnie klikając plik.


openSUSE

Zalecane: instalacja za pośrednictwem repozytorium SoftMaker

W przypadku korzystania z repozytorium SoftMaker instalacja i utrzymywanie aktualności pakietu SoftMaker FreeOffice są łatwe.

Aby skonfigurować repozytorium, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz te polecenia:

sudo zypper addrepo -f https://shop.softmaker.com/repo/rpm SoftMaker
sudo zypper --gpg-auto-import-keys ref

Potwierdź polecenia, wpisując swoje hasło administratora (użytkownika root).

Następnie wpisz to polecenie, aby zainstalować pakiet SoftMaker FreeOffice:

sudo zypper install softmaker-freeoffice-2021

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji menedżer pakietów w systemie Linux automatycznie będzie utrzymywać aktualność oprogramowania SoftMaker FreeOffice.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje pakiet SoftMaker FreeOffice do najnowszej dostępnej wersji:

– Jeśli używasz zypper:

sudo zypper update

– Jeśli używasz yum:

sudo yum update

– Jeśli używasz dnf:

sudo dnf upgrade

Alternatywa: instalacja ręczna

Nasze pakiety instalacyjne RPM są podpisane cyfrowo. Przed zainstalowaniem pakietu SoftMaker FreeOffice pobierz nasz publiczny klucz GPG:

Pobierz

Aby zaimportować klucz GPG, otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz to polecenie:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Uwaga: jeśli klucz GPG nie został pobrany do bieżącego folderu, zastąp ./ ścieżką do pliku klucza.

Nie pomijaj tego kroku, ponieważ może to spowodować niepowodzenie instalacji i krótkie wyświetlenie na ekranie jedynie niejasnego komunikatu o błędzie „Internal error” (Błąd wewnętrzny).

Następnie zainstaluj SoftMaker FreeOffice, klikając prawym przyciskiem myszy pakiet instalacyjny RPM i wybierając opcje „Open with” (Otwórz za pomocą) oraz „YaST Software” (Oprogramowanie YaST). Naciśnij Accept (Akceptuj), aby rozpocząć instalację.

Po wydaniu pakietu serwisowego można go zainstalować w taki sam sposób.


Instalacja w innych systemach

Jeśli Twojego systemu nie ma na liście i nie możesz uruchomić instalacji zgodnie z powyższymi instrukcjami, zainstaluj pakiet SoftMaker FreeOffice przy użyciu naszego pakietu instalacyjnego .tgz.

Po pierwsze pobierz pakiet instalacyjny .tgz oprogramowania SoftMaker FreeOffice:

Pobierz

Rozpakuj go:

tar xvzf ./softmaker-freeoffice-2021-1062-amd64.tgz

Uwaga: jeśli plik .tgz nie został pobrany do bieżącego folderu, zastąp ./ ścieżką do pliku .tgz.

Następnie uruchom znajdujący się w nim skrypt instalacyjny:

./installfreeoffice

Przywracanie ikon dokumentów

Przy instalowaniu pakietu FreeOffice są do niego przypisywane ikony popularnych formatów dokumentów, takich jak DOCX, XLSX i PPTX. Jeśli jednak komuś nie podoba się nasz styl ikon, może łatwo przywrócić poprzednie ikony, uruchamiając ten skrypt:

sudo /usr/share/freeoffice2021/mime/remove_icons.sh