Pobierz pakiet FreeOffice teraz.
Jest on bezpłatny do użytku prywatnego i biznesowego.

Mac

Pobierz

Windows

Pobierz

Przegląd umowy licencyjnej (EULA)

LICENCJA I GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE

Przeczytaj uważnie niniejszą umowę. Jeśli nie akceptujesz jej warunków, przerwij instalację przez kliknięcie przycisku Anuluj.

Oprogramowanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy licencyjnej („Oprogramowanie”) jest własnością firmy SoftMaker Software GmbH („SoftMaker”) oraz jej licencjodawców, i jest chronione prawem autorskim. Firma SoftMaker pozostaje właścicielem Oprogramowania, jednak po akceptacji umowy licencyjnej licencjobiorca uzyskuje pewne prawa do korzystania z niego. Warunki uzgodnione między Licencjobiorcą jako użytkownikiem a firmą SoftMaker, z wyjątkiem ewentualnych zmian wprowadzonych przez aneks powiązany z niniejszą umową licencyjną, są następujące:

DZIAŁANIA DOZWOLONE:

  1. Instalacja i korzystanie z jednej kopii Oprogramowania na maksymalnie 3 (trzech) komputerach należących do tego samego gospodarstwa domowego lub na 1 (jednym) komputerze należącym do organizacji;
  2. Wykonanie uzasadnionej liczby kopii zapasowych na potrzeby archiwizacji, o ile kopie zapasowe nie będą rozpowszechniane; oraz
  3. Trwałe przekazanie praw do użytkowania Oprogramowania innej osobie lub podmiotowi, o ile zbywający nie pozostawi sobie kopii Oprogramowania, a cesjonariusz zaakceptuje niniejszą umowę.

DZIAŁANIA ZABRONIONE:

  1. Tworzenie kopii powiązanej dokumentacji;
  2. Udzielanie sublicencji, wypożyczanie lub dzierżawa jakiejkolwiek części Oprogramowania albo powiązanej dokumentacji; lub
  3. Inżynieria odwrotna, dekompilowanie, deasemblacja, modyfikowanie, tłumaczenie, podejmowanie prób uzyskania kodu źródłowego Oprogramowania lub tworzenie produktów opartych na Oprogramowaniu.

OGRANICZONA GWARANCJA

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA SOFTMAKER WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM TAKŻE GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW ORAZ WSZELKIE TEGO TYPU GWARANCJE SĄ NINIEJSZYM JEDNOZNACZNIE WYKLUCZONE. FIRMA SOFTMAKER ANI KTOKOLWIEK INNY ZAANGAŻOWANY W TWORZENIE, PRZYGOTOWANIE ALBO DOSTARCZENIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE WYNIKŁE Z UŻYTKOWANIA ALBO NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA SOFTMAKER ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA SZKÓD LUB ROSZCZEŃ. W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SOFTMAKER ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA LICENCJĘ NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA, NIEZALEŻNIE OD JAKOŚCI I WYNIKÓW DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA. OSOBA KORZYSTAJĄCA Z OPROGRAMOWANIA PONOSI CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JEGO JAKOŚCIĄ I WYNIKAMI DZIAŁANIA.

WARUNKI OGÓLNE

Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między stronami co do jej przedmiotu oraz łączy i zastępuje wszelkie inne lub wcześniejsze porozumienia, zamówienia zakupu, umowy czy uzgodnienia. Umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec i zgodnie z nim będzie interpretowana. Strony umowy wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i prawo do rozstrzygania wszelkich kwestii dotyczących niniejszej umowy przez sądy w Nuremberg w Niemczech, tym samym wyłączając Konwencję ONZ dotyczącą umów międzynarodowej sprzedaży towarów i przepisy wykonawcze tej Konwencji, jakie w przeciwnym razie miałyby zastosowanie.

Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostałyby uznane przez właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostaną z niej wyłączone bez wpływu na moc prawną pozostałych postanowień.

Wszelkie prawa związane z Oprogramowaniem, których wyraźnie nie przyznano w ramach licencji, są w całości i wyłącznie zastrzeżone przez firmę SoftMaker na jej rzecz.

Pobierz też nasz bezpłatny edytor plików PDF

Logo FreePDF

Twórz, edytuj, wyświetlaj, drukuj i komentuj pliki PDF w programie FreePDF, najlepszym bezpłatnym edytorze PDF do systemu Windows.

Pobierz FreePDF za darmo.

Przejdź do strony getfreepdf.com