Privacybeleid

SoftMaker neemt de bescherming van je persoonlijke gegevens zeer serieus. In dit privacybeleid definiëren we eerst enkele termen en beschrijven het volgende:

 • je persoonlijke gegevens die wij verwerken,
 • De juridische basis waarop wij je gegevens verwerken,
 • hoe lang we je gegevens bewaren,
 • hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen over de gegevensbescherming bij SoftMaker,
 • en welke rechten je tegen ons kunt uitoefenen met betrekking tot je gegevens.

Definities

In dit privacybeleid gebruiken we de volgende definities uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU:

 1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 2. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 3. Beperken van de verwerking: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;
 4. Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;
 5. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 6. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 7. Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;
 8. Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
 9. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website freeoffice.com en alle gelocaliseerde versies.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

SoftMaker Software GmbH
Kronacher Str. 7
90427 Nuremberg
Duitsland
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.softmaker.com

(hierna ook “SoftMaker” of “wij” genoemd).

Terbeschikkingstelling van onze websites

Wanneer je onze websites bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch een aantal gegevens en slaat deze op:

 • het IP-adres en/of de hostnaam van je computer
 • de naam, de taal en de versie van je browser
 • het besturingssysteem dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites
 • de verwijzende URL (de hiervoor bezochte pagina)
 • de datum en tijd van toegang
 • het tijdzoneverschil ten opzichte van de Greenwich Mean Time (GMT)
 • de inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • de hoeveelheid overgezette gegevens
 • de toegangsstatus en HTTP-statuscode

Als de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om toegang te krijgen tot onze website of slechts in beperkte mate.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van de gegevens door het systeem is nodig voor het aanbieden van de webpagina's aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken.

Om de werking te garanderen en ter bescherming tegen aanvallen (bijv. DDoS) worden de gegevens ook na afloop van de sessie opgeslagen.

Duur van de opslag

De logbestanden van onze websites worden gescheiden van andere persoonlijke gegevens opgeslagen en worden na 31 dagen gewist.

Gebruik van cookies die nodig zijn voor het functioneren van de websites

Net als veel andere websites gebruiken onze websites “cookies”. Een cookie slaat kleine hoeveelheden gegevens op, bijvoorbeeld een “cookie-ID”. Dit is een unieke tekenreeks die websites in staat stelt om paginaweergaven te koppelen aan een specifieke browser. Een bepaalde browser kan worden geïdentificeerd aan de hand van de cookie-ID.

We gebruiken de volgende cookies die nodig zijn voor het functioneren van de websites:

Naam: ref
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Het aanbieden van campagnespecifieke inhoud op onze websites, bijvoorbeeld na het aanklikken van een koppeling in onze nieuwsbrief.
Duur: 3 dagen

Naam: couponcode
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Het aanbieden van campagnespecifieke kortingen op onze websites, bijvoorbeeld na het aanklikken van een koppeling in onze nieuwsbrief.
Duur: 3 dagen

Naam: country
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Het aanbieden van landspecifieke content op onze websites, bijvoorbeeld na het aanklikken van een koppeling in onze nieuwsbrief.
Duur: 3 dagen

Naam: phpbb3_deforum_sid / phpbb3_enforum_sid
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Zorgt ervoor dat de instellingen van de gebruiker behouden blijven bij het openen van nieuwe forumpagina's.
Duur: 1 jaar

Naam: phpbb3_deforum_u / phpbb3_enforum_u
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Identificatie van de in het forum geregistreerde gebruikers; onderscheid tussen gasten en geregistreerde gebruikers.
Duur: 1 jaar

Naam: phpbb3_deforum_k / phpbb3_enforum_k
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Slaat een sleutel op die wordt gebruikt voor het automatisch inloggen op het forum.
Duur: 1 jaar

Naam: 223e253374dfac070279fb9be547678e
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Zorgt ervoor dat de instellingen van de gebruiker behouden blijven bij het openen van nieuwe pagina's.
Duur: tot het einde van de sessie of maximaal 1 jaar.

Naam: ebf89c0ea287cf36e45eeea1cef5cbd4
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Zorgt ervoor dat de geselecteerde weergavetaal behouden blijft bij het openen van nieuwe pagina's.
Duur: tot het einde van de sessie of maximaal 1 jaar.

Naam: SoftMakerLogin
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Slaat een sleutel op die wordt gebruikt om automatisch in te loggen in de online winkel.
Duur: 10 jaar

Naam: hide_banner
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Bepaalt of bepaalde elementen worden weergegeven of verborgen.
Duur: 3 dagen

Naam: secure_cart
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Slaat de inhoud van de winkelwagen op in de online store.
Duur: tot het einde van de sessie of maximaal 1 jaar.

Naam: PHPSESSID
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Slaat de gebruikersinvoer op in een online enquête.
Duur: tot het einde van de sessie of maximaal 1 jaar.

Naam: YII_CSRF_TOKEN
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Technisch cookie ter preventie van query spoofing over meerdere sites in online enquêtes.
Duur: tot het einde van de sessie of maximaal 1 jaar.

Je kunt cookies te allen tijde in je browser verwijderen en je kunt alle gangbare browsers zo instellen dat cookies over het algemeen niet worden opgeslagen. Als je de instelling van cookies uitschakelt, kun je niet alle functies van onze websites gebruiken.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies die nodig zijn voor het functioneren van de websites is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Registratie voor onze nieuwsbrief en voor het verkrijgen van producten

Je kunt je inschrijven op onze websites om bijvoorbeeld onze gratis nieuwsbrief te ontvangen of om gratis of betaalde producten te krijgen. Omdat we onze klantgegevens centraal beheren in een lijst in de database van onze webwinkel, wordt er in onze webwinkel een klantaccount aangemaakt.

Hiervoor dien je bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Je kunt zien om welke persoonlijke gegevens het gaat aan de hand van het invoermasker dat tijdens de registratie verschijnt. Naast de zichtbare gegevens worden je IP-adres en de datum en tijd van toegang verzameld en opgeslagen. We hebben deze aanvullende gegevens nodig om vervolgens mogelijk misbruik van een e-mailadres te kunnen traceren en dus voor onze rechtsbescherming.

Bovendien slaan wij op welke producten je hebt verkregen, inclusief alle bijbehorende productsleutels of serienummers indien van toepassing. Dit dient om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verhogen, omdat je deze informatie later in ons klantencentrum kunt ophalen.

Als deze gegevens niet worden geleverd, kan geen registratie plaatsvinden.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Duur van de opslag

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, tenzij wetten of overheidsvoorschriften een langere opslagtermijn voorschrijven.

Bestellingen in onze webwinkel

Op onze websites kun je bestellingen plaatsen via onze webwinkel.

Om bestellingen te kunnen plaatsen via onze webwinkel, moet je een klantenaccount hebben in onze webwinkel. Om een klantaccount aan te maken, kun je je tijdens het bestelproces met je gegevens registreren. Hiervoor dien je bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Je kunt nagaan welke persoonlijke gegevens dit betreft onder “Registratie voor de nieuwsbrief en voor het verkrijgen van producten” hierboven.

Wanneer je via onze webwinkel bestelt, registreert ons systeem een reeks persoonlijke gegevens. Je kunt zien om welke persoonlijke gegevens het gaat aan de hand van de invoermaskers die verschijnen bij het plaatsen van een bestelling. Naast de zichtbare gegevens worden je IP-adres en de datum en tijd van toegang verzameld en opgeslagen.

Bovendien slaan wij op welke producten je hebt verkregen, inclusief alle bijbehorende productsleutels of serienummers indien van toepassing.

Voor de juiste werking van onze online shop, is het ook nodig om een aantal cookies in te stellen op je computer. Voor meer informatie over de betrokken cookies, lees je “Gebruik van cookies die nodig zijn voor het functioneren van de websites” hierboven.

Als de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om bestellingen te plaatsen in onze online shop.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan contractuele, wettelijke en statutaire verplichtingen.

Duur van de opslag

De gegevens worden opgeslagen zolang als nodig is om aan alle contractuele, wettelijke en statutaire verplichtingen te voldoen.

Distributie van onze nieuwsbrief

Op onze websites kun je je abonneren op een gratis nieuwsbrief. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoermasker aan ons doorgegeven en opgeslagen. Naast de zichtbare gegevens worden je IP-adres en de datum en tijd van toegang aan ons doorgestuurd en opgeslagen.

Wij sturen een bevestigingsmail naar het e-mailadres dat je bij het registreren hebt opgegeven als onderdeel van onze dubbele opt-in procedure. Met deze bevestigingsmail controleren wij of je de feitelijke eigenaar bent van het e-mailadres en akkoord bent met het ontvangen van de nieuwsbrief. Als je op de bevestigingslink in de e-mail klikt, word je in ons systeem geregistreerd met je persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over dit registratieproces, lees je “Registratie voor de nieuwsbrief en voor het verkrijgen van producten” hierboven.

Als je producten of diensten via onze websites koopt of gratis producten of diensten verkrijgt en je e-mailadres opgeeft, behouden wij ons het recht voor deze te gebruiken om je onze nieuwsbrief te sturen. Dit dient ons legitieme belang om contact op te nemen met onze gebruikers voor reclamedoeleinden, die de overhand heeft bij de belangenafweging.

Je kunt je op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link om je af te melden. Je kunt ons ook op een andere manier, bijvoorbeeld via e-mail of het contactformulier, opdracht geven om te stoppen met het versturen van onze nieuwsbrief.

Als de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om de nieuwsbrief te verzenden.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Wanneer je je op de nieuwsbrief hebt geabonneerd, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Wanneer je de nieuwsbrief ontvangt na aankoop van producten of diensten of na het verkrijgen van gratis producten of diensten, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de gegevens uit het invoermasker dient voor de distributie van onze nieuwsbrief.

Het opslaan van het IP-adres en de datum en tijd van toegang dient om je toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te documenteren en vervolgens om het mogelijke misbruik van een e-mailadres te kunnen traceren; dus voor onze rechtsbescherming.

Duur van de opslag

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, tenzij wetten of overheidsvoorschriften een langere opslagtermijn voorschrijven.

Contact via e-mail of contactformulier

Als je contact met ons opneemt via e-mail of via een van onze contactformulieren, worden bepaalde persoonlijke gegevens door ons verzameld en opgeslagen.

Contact via een contactformulier: Je kunt zien om welke persoonlijke gegevens het gaat door het invoermasker te bekijken dat op het contactformulier verschijnt. Naast de zichtbare gegevens worden je IP-adres en de datum en tijd van toegang verzameld en opgeslagen.

Contact via e-mail: Als je per e-mail contact met ons opneemt, zijn de door ons verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens het volledige e-mailbericht dat je ons stuurt.

Als de gegevens niet worden verstrekt, is contact via e-mail of het contactformulier niet mogelijk.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de gegevens uit het invoermasker of van het e-mailbericht dient voor de verwerking van ons contact.

Het opslaan van het IP-adres en de datum en tijd van toegang stelt ons in staat om vervolgens het mogelijke misbruik van een e-mailadres te kunnen traceren; dus voor onze rechtsbescherming.

Duur van de opslag

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, tenzij wetten of overheidsvoorschriften een langere opslagtermijn voorschrijven.

Aanbieden van onze discussiefora

Je kunt je registreren voor onze discussiefora om berichten te plaatsen.

Hiervoor dien je bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Je kunt zien om welke persoonlijke gegevens het gaat aan de hand van het invoermasker dat tijdens de registratie verschijnt. Naast de zichtbare gegevens worden je IP-adres en de datum en tijd van toegang verzameld en opgeslagen.

Als je een bericht plaatst in onze discussiefora, wordt je gebruikersnaam en de datum en het tijdstip van publicatie opgeslagen evenals de content die zichtbaar was wanneer je het bericht invoerde. We slaan ook je IP-adres op.

Voor de juiste werking van onze forumsoftware, is het ook nodig om een aantal cookies in te stellen op je computer. Voor meer informatie over de betrokken cookies, lees je “Gebruik van cookies die nodig zijn voor het functioneren van de websites” hierboven.

Als de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om toegang te krijgen tot onze discussiefora of slechts in beperkte mate.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) en f), van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het ter beschikking stellen van onze discussieforums, het voorkomen van misbruik ervan en het bieden van rechtsbescherming indien commentaren inbreukmakende inhoud bevatten.

Duur van de opslag

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, tenzij wetten of overheidsvoorschriften een langere opslagtermijn voorschrijven.

Aanbieden van de commentaarfunctie in ons blog

Je kunt commentaar plaatsen in ons blog.

Hiervoor dien je bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Je kunt zien om welke persoonlijke gegevens het gaat aan de hand van het invoermasker dat zichtbaar is bij het invoeren van je commentaar. Naast de inhoud die zichtbaar was toen je de opmerking invoerde, worden de datum en het tijdstip van publicatie opgeslagen en gepubliceerd. We slaan ook je IP-adres op.

Als de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om commentaar te posten in ons blog.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) en f), van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is het ter beschikking stellen van de commentaarfunctie in ons blog, het voorkomen van misbruik ervan en het bieden van rechtsbescherming indien commentaren inbreukmakende inhoud bevatten.

Duur van de opslag

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, tenzij wetten of overheidsvoorschriften een langere opslagtermijn voorschrijven.

Online enquêtes met LimeSurvey

Wij gebruiken de open source software LimeSurvey op onze websites om onze klanten online enquêtes aan te bieden. LimeSurvey wordt op onze eigen webservers gehost. LimeSurvey draagt geen gegevens over aan servers die buiten onze controle vallen.

Als je deelneemt aan een online-enquête op onze websites, worden je persoonsgegevens overgezet naar ons systeem. Deze gegevens omvatten ten minste je IP-adres en de datum en het tijdstip van toegang, alsmede eventuele andere persoonlijke gegevens indien daarom in de desbetreffende enquête wordt verzocht. Je kunt zien om welke persoonlijke gegevens het gaat aan de hand van het invoermasker dat zichtbaar is bij deelname aan de enquête.

Voor de juiste werking van onze LimeSurvey, is het ook nodig om een aantal cookies in te stellen op je computer. Voor meer informatie over de betrokken cookies, lees je “Gebruik van cookies die nodig zijn voor het functioneren van de websites” hierboven.

Als de gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om deel te nemen aan enquêtes op onze websites.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van de gegevens van het invoermasker is een beter inzicht te krijgen in de behoeften van onze gebruikers en onze aanbiedingen gericht te verbeteren.

Het opslaan van het IP-adres en de datum en het tijdstip van toegang dient om misbruik van onze online enquêtes te voorkomen.

Duur van de opslag

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, tenzij wetten of overheidsvoorschriften een langere opslagtermijn voorschrijven.

Statistieken websitegebruik met Matomo

We gebruiken de open source software Matomo op onze websites om statistieken over het gebruik te verzamelen. Matomo wordt op onze eigen webserver gehost. Matomo draagt geen gegevens over aan servers die buiten onze controle vallen.

Om de gegevensbescherming te verbeteren, laten wij Matomo de IP-adressen van bezoekers van onze websites verkorten.

Matomo verwerkt geen gegevens zonder je toestemming. Met je toestemming slaat Matomo de volgende statistische cookies op je computer op, die ons in staat stellen om het gebruik van onze websites te analyseren:

Naam: _pk_id...
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Wordt gebruikt om meerdere bezoeken aan onze websites vanaf hetzelfde apparaat te associëren met één enkel record.
Duur: 13 maanden

Naam: _pk_ses...
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Cookie voor kortstondige opslag van gegevens .
Duur: 30 minuten

Telkens wanneer een betrokkene een pagina van onze websites bezoekt die gebruik maakt van Matomo, wordt de browser gevraagd om gegevens door te sturen naar onze servers voor analyse.

Als je akkoord gaat het verzamelen van bezoekersstatistieken door Matomo, wordt de informatie die door de cookies wordt gegenereerd over het gebruik van de website, zoals

 • het IP-adres en/of de hostnaam van je computer,
 • de naam, de taal en de versie van je browser,
 • het besturingssysteem waarmee je toegang hebt tot de website,
 • de verwijzende URL (de hiervoor bezochte pagina),
 • de datum en tijd van toegang,

overgedragen aan onze servers en daar opgeslagen met een verkort IP-adres.

Als de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij met Matomo geen statistieken verzamelen over je bezoeken aan onze websites. In dat geval kun je onze websites wel blijven gebruiken.

Je kunt voorkomen dat Matomo informatie over het gebruik van onze websites verwerkt door het volgende selectievakje uit te schakelen:

Als je het selectievakje uitschakelt, wordt het volgende cookie ingesteld met de waarde 0:

Naam: stats_allowed
Geplaatst door: SoftMaker
Doel: Slaat op of je akkoord gaat met het verzamelen van gegevens voor de statistieken van het websiteverkeer en het instellen van statistische cookies.
Duur: 2 jaar

Dit voorkomt dat je gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer je onze websites bezoekt. De cookie is alleen geldig in deze browser voor één van onze websites tegelijkertijd en wordt opgeslagen op je computer.

We respecteren je privacy: Als je de optie: “Niet volgen” in je browser hebt geactiveerd, wordt je bezoek niet door Matomo gevolgd, zelfs als je het bovengenoemde selectievakje hebt aangevinkt.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze administratie. De gegenereerde statistieken en onderliggende gegevens worden niet verwijderd.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering

Wij maken in het algemeen geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor het aangaan en uitvoeren van zakelijke relaties.

Overdracht van gegevens aan derden

Tenzij hierboven anders vermeld, worden de persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven, behalve wanneer:

 • Er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven.
 • Een bevoegde rechtbank of een rechtshandhavingsautoriteit de doorgifte van de gegevens gelast.
 • Het is noodzakelijk om de gegevens door te geven om eventuele rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Intrekking van de toestemming

In het kader van de wettelijke bepalingen heb je te allen tijde de mogelijkheid om je toestemming voor de toekomstige verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Neem hiervoor contact met ons op via het e-mailadres dat vermeld staat onder "Contactgegevens voor vragen over ons privacybeleid".

Wij wijzen erop dat de verwerking van je persoonsgegevens, die wij op basis van je gegeven toestemming hebben uitgevoerd totdat je deze intrekt, niet wordt beïnvloed door de intrekking en rechtmatig blijft.

Recht op toegang, correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens

Binnen het kader van de wettelijke bepalingen, heb je het recht om informatie van ons te verkrijgen over je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, evenals het recht om rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking te eisen, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en de overdraagbaarheid van gegevens. De precieze voorwaarden waaronder jeu aanspraak kunt maken op de bovengenoemde rechten vindt u in de artikelen 15 tot en met 21 van de AVG en in de paragrafen 34, 35 en 37 van de BDSG (Duitse federale wet op de gegevensbescherming). Als je een of meer van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat vermeld staat onder "Contactgegevens voor vragen over onze privacybeleid".

Recht op beroep

In het kader van de wettelijke bepalingen heb je het recht om klachten over gegevensbescherming in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Het Beierse Staatsbureau voor toezicht op de gegevensbescherming, die je kunt bereiken via www.lda.bayern.de, is verantwoordelijk voor ons.

Privacybeleid met betrekking tot ons gebruik van PayPal

Wij hebben de online betalingsservice PayPal als een van de beschikbare betalingsmogelijkheden in onze webwinkel op onze websites geïntegreerd.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Indien een betrokkene tijdens het bestelproces in onze webwinkel voor PayPal als betaalmogelijkheid kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door te kiezen voor PayPal als betaalmogelijkheid geeft de betrokkene toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Deze informatie kan bestaan uit voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, bestelde producten, inclusief prijzen en andere informatie die nodig is voor de verwerking van betalingen en fraudepreventie.

PayPal kan persoonlijke informatie delen met banken, kredietinstellingen, gelieerde ondernemingen en onderaannemers.

Een betrokkene kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door PayPal te allen tijde herroepen door middel van een dergelijke kennisgeving aan PayPal. Een dergelijke intrekking heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden doorgegeven en verwerkt voor de verwerking van betalingen of die op grond van wettelijke voorschriften moeten worden bewaard.

Het privacybeleid van PayPal informeert je over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens door PayPal.

Contactgegevens voor vragen over ons privacybeleid

Als je gebruik wilt maken van je recht op gegevensbescherming , of als je vragen hebt over dit privacybeleid of ons gedrag op het gebied van gegevensbescherming, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..